หลักสูตร

ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม
สาขาวิชา      ช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัส            11311
หลักสูตร      การพันมอเตอร์      หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                 Motor Winding Course
จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2. มีทักษะในการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย ละเอียดรอบครอบ ความประณีต ความประหยัด ความอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเขียนแบบไฟฟ้า ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า ต่อวงจรไฟฟ้า ใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า เตรียมอุปกรณ์ในงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ตรวจซ่อม ถอดประกอบ พันขดลวด ทดสอบมอเตอร์ บำรุงรักษามอเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส แบบสปลิทเฟสมอเตอร์ คาปาซิเตอร์มอเตอร์ ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์  รีพัลชั่นมอเตอร์    เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ และ 3 เฟส แบบโรเตอร์กรงกระรอก
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  11311-01  ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไปสำหรับงานเครื่องกลไฟฟ้า                       
รหัสวิชา  11311-02 ชื่อวิชาซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น