วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การพันมอเตอร์

หลักสูตร การพันมอเตอร์
รหัส 11311

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
หลักสูตร 200 ชั่วโมง